การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  ชมรมเซบัคตะกร้อ
 
เกี่ยวกับชมรม
สำนักงานประปาไชยา โดยหัวหน้างานและบุคลากรในงานผลิต ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรม เซบัคตะกร้อขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีพนักงานเทศบาล , ไฟฟ้า ,ตำรวจและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมและให้การสนับสนุน ในเบื้องต้นมีนายอภิรักษ์ นิตย์มี เป็นประธานชมรม

 ประวัติความเป็นมาิ

         นการค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการเล่นกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่าตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้

          - พม่า เมื่อประมาณพ.ศ. 2310 พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นตะกร้อ ซึ่งพม่าเรียกว่า " ชิงลง"

         - ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า

         - ทางฟิลิปปินส์ ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่า Sipak

        - ทางประเทศจีนก็มีนักกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่ลูกเป็นหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดานชาวจีน

        - ทางประเทศเกาหลีก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับของจีนแต่ลักษณะของลูกตะกร้อจะแตกต่างไป คือ ใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

        - ประเทศไทยก็นิยมเล่นกีฬตะกร้อมายาวนาน และ ประยุกต์จนเข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด

        การเล่นตะกร้อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบในการทำจากสมัยแรกเป็นผ้า,หนังสัตว์,หวาย,จนถึงประเภทสารสังเคราะห์ (พลาสติก)

 
อาชีพหลักนักตะกร้อ 

 

 
 

 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

Google: Yahoo: MSN:
พัฒนาโดย : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
โทร. 0-7743-1591
e-mail : 5550216@pwa.co.th

หวังว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาเยือนเรา Thanks for visiting