การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  รู้เรื่องการผลิต
 

 เกณฑ์เสนอแนะและมาตรฐานน้ำบริโภค 1.เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา ข้อมูลที่ตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐานที่กำหนด หน่วยวัด 1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 – 8.5 (Field Test) - ความขุ่น (Turbidity) ไม่เกิน 10 เอ็นทียู - สี (Color) ไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ 2. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป - สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร - ความกระด้าง (Hardness) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร - ซัลเฟต (SO4=) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร - คลอไรด์ (Cl-) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร - ไนเตรท (NO3- as NO3- ) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร - ฟลูออไรด์ (F- ) ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 3. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป - เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร - แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร - ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร - สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 4. คุณภาพน้ำทางโลหะหนัก สารเป็นพิษ - ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร - โครเมียม (Cr) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร - แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร - สารหนู (As) ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร - ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) 0 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม - ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal coliform bacteria) 0 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม หมายเหตุ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กำหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา 2. วิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 20th ed. 3. ประกาศกรมอนามัย (29 กุมภาพันธ์ 2543) 2.เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2539 Guidelines for drinking – water quality (WHO , 1996) ข้อมูล หน่วยวัด เกณฑ์ที่กำหนด ความเป็นกรด-ด่าง - - สี แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน 15 ความขุ่น เอ็นทียู ไม่เกิน 5 สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1,000 ความกระด้าง มิลลิกรัมต่อลิตร - เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.1 ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 3 ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 โครเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.003 สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 50 ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.5 คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรัมต่อลิตร - แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม ไม่พบ อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม ไม่พบ แบเรียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.7 ฟีนอล มิลลิกรัมต่อลิตร - ซิลิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 เงิน มิลลิกรัมต่อลิตร - อลูมิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรัมต่อลิตร - ไซยาไนด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.07 นิเกิล มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.02 3. คุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) ข้อมูล หน่วยวัด เกณฑ์ที่กำหนด ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5 สี แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน 20 ความขุ่น เอ็นทียู ไม่เกิน 5.0 ปริมาณสารทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 500 ความกระด้างทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 100 เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 5.0 ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 โครเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.005 สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.002 ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 (asN) ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.5 คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรัมต่อลิตร - แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม น้อยกว่า 2.2 อี.โคไลหรือเทอร์โมโธเลอแรนท์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม ไม่พบ แบเรียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1 ฟีนอล มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 ซิลิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 เงิน มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 อลูมิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 ไซยาไนด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.1 นิเกิล มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 

 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

Google: Yahoo: MSN:
พัฒนาโดย : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
โทร. 0-7743-1591
e-mail : 5550216@pwa.co.th

หวังว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาเยือนเรา Thanks for visiting