การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  หน้าหลัก
 
สำนักงานประปาไชยา รับโอนกิจการประปาจาก ประปาสุขาภิบาลตลาดไชยา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โดยนายธวัช  วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการฯ ในสมัยนั้น เดิมตั้งอยู่ ณ มุมถนนมุฑาพฤกษ์ ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างที่ทำการใหม่ ริมถนนรักษ์นรกิจ และได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 ได้รับโอนกิจการจากการประปาสุขาภิบาลท่าฉางเข้ามาดำเนินการโดยเป็นหน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานประปาไชยา มีผู้ใช้น้ำเมื่อแรกรับโอน 739 ราย
วันที่ 1 กันยายน 2543 ได้รับโอนกิจการจากเทศบาลตำบลท่าชนะ เดิมตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกันกับ เทศบาลตำบลท่าชนะ (เก่า) มีผู้ใช้น้ำเมื่อแรกรับโอน 361 ราย ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงขยายเขตการจ่ายน้ำ และทำเลที่ตั้งใหม่ ณ ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ
ปัจจุบัน สำนักงานประปาไชยา มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 3 อำเภอ มีผู้ใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 3,772 ราย (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 51)
นอกจากนี้ สำนักงานประปาไชยา ยังเข้าร่วมเป็นกรรมการและให้คำปรึกษากับ องค์การบริหารส่วนตำบลอีกหลายแห่งในอำเภอไชยา ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน เช่น อบต. เลม็ด  ,  อบต. เวียง , อบต. ปากหมาก เป็นต้น
 
 

 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

Google: Yahoo: MSN:
พัฒนาโดย : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
โทร. 0-7743-1591
e-mail : 5550216@pwa.co.th

หวังว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาเยือนเรา Thanks for visiting